<ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(61, 61, 61);">8月17日,永辉超市与备用网设立科技合资子公司,随着备用的升级、备用主体结构性和备用行为的变化,零售正在转向以备用者为中心,这种变迁要求科技更好地理解和识别客户,满足千人千面的精细化需求和体验。</span></li></ul><p><br></p><p><a href="https://new.qq.com/omn/20190819/20190819A0NO9P00.html" target="_blank">https://new.qq.com/omn/20190819/20190819A0NO9P00.html</a></p>